Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

INNOFIT INTERNATIONAL TRADE LTD
35 Stasikratous str.
1065 Nikósie,
Kypr
Registrační číslo 418443
e-mail: innofitit@gmail.com
Všeobecné obchodní podmínky (VOP) zahrnují všeobecné obchodní podmínky týkající se používání online objednávkového rozhraní https://innofit.international/purchase provozovaného dodavatelem (dále jen "dodavatel"). 
Naše služby využívejte výhradně v případě, že souhlasíte se všemi body tohoto dokumentu a považujete je za závazné. Tento dokument není registrován, je uzavřen pouze v elektronické podobě a neodkazuje na žádný kodex chování. 
Jazyk smlouvy: angličtina
Základní ustanovení
1.1 Výrobky prodávané na stránkách https://innofit.international mohou nakupovat výhradně soukromé osoby.
1.2 Při nákupu prodávaných produktů uživatel přijímá podmínky těchto VOP.
1.3 Tyto VOP jsou platné od 1. února 2022 až do odvolání.
Pravidla zpracování dat
2.1 Vezměte prosím na vědomí oznámení dodavatele o ochraně osobních údajů, které je k dispozici zde.
Rozsah dostupných produktů a služeb
3.1 Ceny zboží a služeb uvedené na internetových stránkách zahrnují zákonnou DPH a jsou vyjádřeny v eurech.
3.2 Uvedené ceny nezahrnují poplatek za doručení do domu, avšak v případě objednávek nad prahovou hodnotu uvedenou v online objednávkovém rozhraní(objednávkovém formuláři) přebírá dopravu dodavatel. Dodavatel si neúčtuje žádný balný poplatek.
3.3 Dodavatel uvádí názvy a popisy výrobků a služeb a zobrazuje fotografie výrobků na webových stránkách. Obrázky zobrazené na produktovém listu se mohou lišit od skutečnosti a v některých případech mohou být zobrazeny jako ilustrace.
3.4 Dodavatel si vyhrazuje právo upravit ceny.
Postup objednávání
4.1 Kupující může zadat objednávku vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. V tomto formuláři mohou zadat počet produktů nebo balení produktů, které chtějí objednat, a mohou upravit dodací adresu a uvést preferovaný čas doručení domů.
4.2 Po odeslání objednávky dodavatel neprodleně potvrdí objednávku elektronickou poštou, včetně názvu a množství objednaného produktu (produktů), jednotkové ceny, případného poplatku za dodání a celkové částky k úhradě a elektronické faktury. Pokud kupující neobdrží žádný e-mail potvrzující přijetí objednávky do 48 hodin, je kupující vyňat z doby platnosti a není povinen výrobek zakoupit nebo službu využít.
4.3 Kupující bere na vědomí, že takto uzavřená smlouva je písemnou smlouvou a řídí se kyperským právem. Smlouva se řídí ustanoveními těchto VOP.
Možnosti platby, popis způsobu dodání
5.1 Cenu produktů a služeb lze zaplatit pouze online bankovní kartou na stránkách innofit.international.
5.2 V případě objednávky dodá dodavatel produkt(y) pouze na doručovací adresu uvedenou při objednávce prostřednictvím poskytovatele balíkové logistické služby GLS.
5.3 Dodavatel v žádném případě nenese odpovědnost za zpoždění dodávky způsobené nesprávně, neúplně nebo nepřesně uvedenými údaji nebo jinými problémy s doručením (např. nedostupnost uživatele na uvedené adrese).
Právo na odstoupení od smlouvy
6.1 Na základě smlouvy uzavřené mezi kupujícím a dodavatelem může zákazník odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od obdržení objednávky a vrátit objednaný výrobek.
6.2 Ze zdravotních a hygienických důvodů, odlišných od důvodů popsaných v bodě 6.1, nesmí zákazník objednaný a předaný výrobek vrátit, pokud byl otevřen. Dodavatel nepřebírá zpět poškozené nebo nezabalené výrobky. Zákazník je povinen při převzetí zkontrolovat neporušenost obalu výrobku a v případě řádného doručení jej po podpisu převzít, čímž uzná skutečnost, místo a datum doručení. Pokud kupující v době převzetí zjistí viditelné poškození obalu, je oprávněn převzetí odmítnout. V takovém případě může kupující odstoupit od smlouvy nebo požádat o opětovné dodání výrobku.
6.3 S výjimkou případů uvedených v bodě 6.2 může kupující oznámit své odstoupení od smlouvy jasným relevantním prohlášením, které zašle na aktuální e-mailovou adresu.
6.4 Právo na odstoupení od smlouvy se považuje za uplatněné ve stanovené lhůtě, pokud kupující odešle své prohlášení před uplynutím lhůty stanovené v bodě 6.1.
6.5 Kupující je povinen prokázat, že uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanoveními této kapitoly.
6.6 V případě zákonného odstoupení od smlouvy vrátí kupující dodavateli nebo jeho zástupci původní, nezabalený a kompletní výrobek v novém stavu neprodleně nebo nejpozději do 14 dnů. (Odesílateli uvedenému na štítku obalu GLS) Dodavatel může odmítnout vrácení peněz, dokud výrobek neobdrží nebo dokud Kupující nepředloží doklad o tom, že výrobek byl vrácen. Náklady na vrácení výrobku nese Kupující.

6.7 Jakmile výrobek vrátíte, vrátíme vám peníze. Peníze vám budou vráceny na stejný způsob platby, který jste použili při nákupu.

Vyřizování stížností
7.1 Stížnosti vzniklé při nákupu produktů z webových stránek innofit.international lze zasílat na e-mailovou adresu.
7.2 Stížnostní dopis musí obsahovat následující údaje:
  • jméno a adresa kupujícího, 
  • název a nákupní cena výrobku,
  • datum nákupu,
  • ID objednávky,
  • datum podání stížnosti,
  • podrobný popis stížnosti,
  • seznam listin, dokumentů a dalších důkazů předložených kupujícím,
  • pohledávku, kterou chce kupující uplatnit.
7.3 Dodavatel je povinen obdrženou reklamaci prověřit do 30 dnů od jejího obdržení a věcně na ni odpovědět. Pokud dodavatel na stížnost odpoví záporně, písemně uvede důvody a písemně informuje odběratele o tom, jaký postup může zahájit u kterého orgánu nebo smírčí komise. Informace musí rovněž obsahovat sídlo, telefonní číslo, internetovou a poštovní adresu smírčího orgánu podle bydliště nebo místa pobytu kupujícího.
7.4 Spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené s dodavatelem mohou být řešeny zejména smírnou cestou, a to dohodou smluvních stran. Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů, která je k dispozici zde.
Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z online nákupních smluv nebo smluv o poskytování služeb, kterých se účastní kupující.
7.5 Dodavatel uchovává záznam o reklamaci a kopii odpovědi na ni po dobu pěti let.
Různá ustanovení / příslušné právní předpisy
8.1 Naše společnost si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto VOP, o čemž bude dotčené strany náležitě informovat. Změněné ustanovení se použije po nabytí jeho účinnosti.
Upozornění na autorská práva
9.1 Jak grafické prvky, tak uspořádání obsahu a samotný obsah webových stránek, včetně všech zveřejněných fotografií, jsou majetkem webových stránek innofit.international a požívají právní ochrany podle autorského práva. Jakákoli reprodukce, šíření nebo použití je zakázáno a je povoleno pouze s výslovným písemným souhlasem innofit.international.