Ogólne Warunki Handlowe (OWU)

INNOFIT INTERNATIONAL TRADE LTD
35 Stasikratous str.
1065 Nikozja,
Cypr
Numer rejestracyjny 418443
email: innofitit@gmail.com
Ogólne warunki (OWH) obejmują ogólne warunki dotyczące korzystania z interfejsu zamówień online https://innofit.international/purchase obsługiwanego przez dostawcę ("Dostawca"). 
Prosimy o korzystanie z naszych usług wyłącznie wtedy, gdy zgadzają się Państwo ze wszystkimi zawartymi tu punktami i uznają je za wiążące. Niniejszy dokument nie jest zarejestrowany, jest zawarty jedynie w formie elektronicznej i nie odnosi się do żadnego kodeksu postępowania. 
Język umowy: angielski
Przepisy zasadnicze
1.1 Produkty sprzedawane na stronie https://innofit.international mogą być nabywane wyłącznie przez osoby prywatne.
1.2 Dokonując zakupu sprzedawanych produktów, użytkownik akceptuje warunki niniejszego OWU.
1.3 Niniejsze OWU obowiązują od dnia 1 lutego 2022 roku do odwołania.
Zasady przetwarzania danych
2.1 Należy zapoznać się z Informacją o ochronie danych osobowych Dostawcy, dostępną pod adresem.
Zakres dostępnych produktów i usług
3.1 Ceny towarów i usług prezentowanych na stronie internetowej zawierają ustawowy podatek VAT i są wyrażone w euro.
3.2 Podane ceny nie obejmują opłaty za dostawę do domu, jednakże Dostawca przejmuje fracht w przypadku zamówień powyżej progu określonego w interfejsie zamówień online(formularz zamówienia). Dostawca nie pobiera opłaty za opakowanie.
3.3 Dostawca wskazuje nazwy i opisy produktów i usług oraz wyświetla zdjęcia produktów na stronie internetowej. Zdjęcia wyświetlane na karcie katalogowej produktu mogą odbiegać od rzeczywistości, a w niektórych przypadkach mogą być wyświetlane jako ilustracje.
3.4 Dostawca zastrzega sobie prawo do korekty cen.
Procedura zamawiania
4.1 Kupujący mogą złożyć zamówienie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia. W formularzu tym mogą wpisać liczbę produktów lub pakietów produktów, które chcą zamówić, a także mogą zmodyfikować adres wysyłki i podać preferowany czas dostawy do domu.
4.2 Po złożeniu zamówienia Dostawca niezwłocznie potwierdza zamówienie pocztą elektroniczną, podając nazwę i ilość zamówionego produktu/produktów, cenę jednostkową, ewentualną opłatę za dostawę i całkowitą kwotę do zapłaty oraz e-fakturę. Jeżeli w ciągu 48 godzin Nabywca nie otrzyma wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia, Nabywca zostaje zwolniony z terminu ważności i nie jest zobowiązany do zakupu produktu lub skorzystania z usługi.
4.3 Nabywca przyjmuje do wiadomości, że umowa zawarta w ten sposób jest umową pisemną i podlega prawu Cypru. Umowa podlega postanowieniom niniejszego OWU.
Opcje płatności, opis sposobu dostawy
5.1 Cena produktów i usług może być zapłacona wyłącznie online za pomocą karty bankowej na stronie innofit.international.
5.2 W przypadku zamówienia Dostawca dostarczy produkt(y) wyłącznie na adres dostawy podany przy zamówieniu za pośrednictwem dostawcy usług logistycznych GLS.
5.3 Dostawca w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z podania nieprawidłowych, niepełnych lub niedokładnych danych lub innych problemów z dostawą (np. niedostępność Użytkownika pod podanym adresem).
Prawo do odstąpienia od umowy
6.1 W ramach umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą, Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia i zwrócić zamówiony produkt.
6.2 Ze względów zdrowotnych i higienicznych, odbiegających od opisanych w punkcie 6.1, klient nie może zwrócić zamówionego i przekazanego produktu, jeśli został otwarty. Dostawca nie przyjmuje z powrotem uszkodzonych lub nieopakowanych produktów. Zamawiający w chwili przejęcia powinien sprawdzić integralność opakowania produktu, a w przypadku prawidłowo dostarczonego produktu przejąć go po podpisaniu, uznając tym samym fakt, miejsce i datę dostawy. Jeżeli w momencie przejęcia Zamawiający stwierdzi widoczne uszkodzenia opakowania, ma prawo odmówić przejęcia. W takim przypadku Nabywca może odstąpić od umowy lub zażądać ponownego dostarczenia produktu.
6.3 Z wyjątkiem przypadków wymienionych w punkcie 6.2, Nabywca może oświadczyć o swoim odstąpieniu od umowy w drodze jasnego, stosownego oświadczenia, które zostanie wysłane na aktualny adres e-mail.
6.4 Prawo odstąpienia od umowy uważa się za wykonane w terminie, jeżeli Kupujący wyśle swoje oświadczenie przed upływem terminu określonego w punkcie 6.1.
6.5 Kupujący jest odpowiedzialny za udowodnienie, że skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału.
6.6 W przypadku zgodnego z prawem odstąpienia od umowy, Nabywca powinien zwrócić oryginalny, nieopakowany i kompletny produkt w nowym stanie niezwłocznie lub najpóźniej w ciągu 14 dni Dostawcy lub jego przedstawicielowi. (Do nadawcy wskazanego na etykiecie opakowania GLS) Dostawca może odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzyma produktu lub dopóki Nabywca nie przedstawi dowodu, że produkt został zwrócony. Koszt zwrotu produktu spoczywa na Nabywcy.

6.7 Gdy tylko produkt zostanie zwrócony, zwrócimy Ci pieniądze. Zwrot pieniędzy nastąpi na ten sam sposób płatności, który został użyty do dokonania zakupu.

Rozpatrywanie skarg
7.1 Reklamacje powstałe podczas zakupu produktów z serwisu innofit.international można wskazać na adres e-mail.
7.2 Mail reklamacyjny powinien zawierać:
  • nazwa i adres Zamawiającego, 
  • nazwa i cena zakupu produktu,
  • data zakupu,
  • ID zamówienia,
  • data zgłoszenia reklamacji,
  • szczegółowy opis skargi,
  • wykaz aktów notarialnych, dokumentów i innych dowodów przedstawionych przez Zamawiającego,
  • wierzytelność, której Zamawiający chce dochodzić.
7.3 Dostawca rozpatruje otrzymaną reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania i udziela na nią merytorycznej odpowiedzi. W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na reklamację Dostawca przedstawi na piśmie jej uzasadnienie oraz poinformuje pisemnie Nabywcę, do jakiego organu lub komisji rozjemczej może się zwrócić. Informacja powinna zawierać również siedzibę, numer telefonu, adres strony internetowej i adres korespondencyjny komisji rozjemczej według miejsca zamieszkania lub siedziby Nabywcy.
7.4 Spory wynikające z umowy kupna zawartej z Dostawcą mogą być rozstrzygane w szczególności drogą pokojową, w drodze porozumienia stron. Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online, dostępną pod adresem.
Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu lub usług online, w których uczestniczy Zamawiający.
7.5 Dostawca będzie przechowywał rejestr reklamacji i kopię odpowiedzi na nią przez pięć lat.
Postanowienia różne / Właściwe prawodawstwo
8.1 Nasza firma zastrzega sobie prawo do jednostronnych zmian w niniejszym OWU, o których odpowiednio poinformuje zainteresowane strony. Zmienione postanowienie będzie obowiązywało po jego wejściu w życie.
Informacja o prawach autorskich
9.1 Zarówno układ elementów graficznych, jak i układ treści, a także sama zawartość strony internetowej, w tym wszelkie opublikowane fotografie, są własnością serwisu innofit.international i korzystają z ochrony prawnej na podstawie przepisów prawa autorskiego. Jakiekolwiek powielanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie jest zabronione i dozwolone wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody innofit.international.